Back to site

Általános szerződési feltételek és garancia


FILTER Művészeti Galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1133 Budapest Pozsonyi út 54. 6/5.; cégjegyzékszám: 01-09-916115; adószáma: 14707339-1-41, EU adószám: HU14707339) a továbbiakban: Szolgáltató) és a

FILTER Művészeti Galéria Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza

Szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesitő Hatósága által kiadott MKEH-NEHITI-185/2/2011 sz. határozat szerint a vonatkozó jogszabályok alapján csomagküldő tevékenységet folytathat.

Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek
Jelen szerződés a továbbiakban ÁSZF


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.filtergaleria.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult az Ügyfél igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Check out "(fizetés) ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) évig őrzi.


2. A megrendelés

2.1. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Webáruház képkatalógusában szereplő tárgyak egyedi készítésű, kis példányszámú, iparművészeti ékszerek, tárgyak, amelyek rendelkeznek a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal NEHITI által kiadott érvényes magyar fémjelzéssel, valamint a tárgyat készítő iparművész mesterjegyével. A termékek megfelelnek a magyar nemesfém forgalmazás szabályainak.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár (nettó ár + általános forgalmi adó). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. (ha országot választ, akkor már igen, akkor hozzáadódik az „update total” gomb klikkelésével)

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.6. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Ügyfél által megjelölt címre szállítja ki. A megrendelések leadása a Webáruházba kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.webshop.filtergaleria.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

3.2. A vételár kiegyenlítése a visszaigazolt megrendelést követően, a termék kézhezvétele előtt, banki átutalással, Pay Pal rendszeren keresztül történik, az OTP-nél vezetett 11713005-20409573-00000000 sz. bankszámlaszámra (a közlemény rovatba kérjük feltüntetni, a megvásárolandó tárgy megjelölését)

Postai szállítás esetén a vételár bankszámlára történő beérkezését követő munkanapon történik a postára adás, levél vagy csomag formájában, minden esetben tértivevényes, ajánlott küldeményként, a hatályos postai díjszabás szerinti.

3.3.1. A megrendelt, és raktáron lévő, megfelelő méretű (gyűrű esetén pl.) terméket az Ügyfél maximum 3 munkanapon belül a szállítási címre történő postára adással kapja meg.
3.3.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató vállalja a termék mielőbbi beszerzését. A beszerzés időtartama átlagosan 14-21 munkanap. Gyűrű elkészítése minden feltűntetett méretben lehetséges, átlagosan 14-21 munkanap alatt. A terméket az Ügyfél ebben az esetben is a szállítási címre történő postára adással, kapja meg.

3.3.3. Az előre kifizetett ellenértéket a Szolgáltató a tájékoztatást követően legkésőbb 15 napon belül visszautalja az Ügyfél részére, amennyiben megrendelt terméket nem tudta beszerezni.

3.4. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.


4. A szolgáltatástól való elállás lehetősége

4.1. Az írásban leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.) Korm. rend. tartalmazza.

4.2. Az Ügyfél elállási jogát jogosult gyakorolni:
4.2.1. Az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.
Kézhezvételi időpontnak számít a postai szállítás esetében az ajánlott, tértivevényes küldemény átvételének időpontja, ami esetleges vita esetén a tértivevényen szereplő időponttal bizonyítható.

4.2.2. A bontatlan és sértetlen terméket amennyiben az Ügyfél saját költségén a számlával vagy annak másolatával visszaküldi a Szolgáltató címére (1136 Budapest, Pozsonyi út 49. fszt.1.), úgy 15 munkanapon belül visszautalja a Szolgáltató a vételárat a megadott számlaszámra.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

4.3.Az Ügyfél nem jogosult elállási jogát gyakorolni:
4.3.1. - ha olyan terméket vásárolt, ami az Ügyfél személyéhez kötött, illetve az Ügyfél utasításai, méretei alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. (pl: méretre rendelt gyűrű, amennyiben a méretet az Ügyfél mérte, ill. közölte)

4.3.2.- ha a terméket az Ügyfél már használatba vette, és nem tudja sérülés mentesen a Szolgáltató részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem köteles, és nem is vállalja a termék visszavásárlását.

4.4. Ha a megrendelt termék hibás, vagy esetleg a szállítás során megsérült (szállítmányozóval felvett jegyzőkönyvben rögzítettek szerint), akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.


5. Szavatosság, jótállás

5.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetés szerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a garanciális kötelezettségek körébe.


6. Egyebek

6.1.Szolgáltató kijelenti, hogy az oldalain, általa megjelentetett tartalmak, és adatok tekintetében az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait.
Kijelenti továbbá, hogy csak az olyan általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, híreket adja át, melyek átadásához az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
A Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
Az iparművészeti termékek (nemesfémből és a nem nemesfémből készültek) esetében fontos tudni, hogy a súlyuk és a méretük mellett ugyanolyan jelentőséggel bír az alkotó szellemi munkája.

6.2. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adataihoz illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.

6.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.4.  Az Ügyfél visszavonásig /törlésig/ érvényes hozzájárulásával a Szolgáltató jogosult részére reklámanyagok, meghívók, értesítések küldésére.

6.5   Az Ügyfelek adatainak kezelése az 1992. évi LXIII - a személyes adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - törvény rendelkezései szerint történik.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.7. A Szolgáltató kötelezőnek tekinti magára nézve a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a hello@filtergaleria.hu e-mail címen, valamint személyesen a Szolgáltató telephelyén hétfőtől-péntekig 11-19 h között.

6.9. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Budapest 2011. február